Seniornett Horten - Horten Seniornett


Erfaringer med bruk av Fremtidsfullmakt


Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/4/h/horten-seniornet/www/artikkel.php on line 59
Postet 04.november.2022, klokken 16:21. av bjørn jakobsen


Den 27.10. inviterte Seniornett Horten til et temamøte om «Fremtidsfullmakt» i samarbeid med advokat Rino Jørgensen. Hele 70 personer fant den kvelden veien til Horten Aktivitetssenter.

Rino innledet og åpnet tidlig for spørsmål fra salen. Spørsmålene kom og viste til fulle hvor sammensatt og personlig innholdet i en slik fullmakt både må og skal være. For å fange opp mest mulig og gjøre referatet meningsfullt, har referenten derfor i samarbeid med advokaten valgt en mer systematisk gjennomgang av temaet. Dette referatet er selvsagt ikke uttømmende.

De som vil studere emnet mer inngående kan gå inn på Statsforvalterens hjemmeside: https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Vergemal/fremtidsfullmakt/

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har en forståelig og god gjennomgang. Dersom man trenger verge er det Statsforvalteren, statens høyeste embedsmann i fylket, som i siste instans godkjenne og oppnevner denne. Uten fremtidsfullmakt kan det oppnevnes en person som har liten eller ingen kunnskap om «dine» spesielle behov. Fremtids­fullmakten gir deg selv mulighet til å foreslå en person som du har tillit til og som også kjenner deg og dine spesielle behov og ønsker.

Allerede innledningsvis  oppfordrer  Statsforvalteren at man tar seg tid til å lese gjennom hele veiledningen før man lager en fullmakt. Vi skal ikke glemme at Fremtidsfullmakter er en del av Vergemålsloven som igjen er en lov som skal beskytte og verge individene. Foreldre har derfor rett til å bestemme over sine barn inntil de er myndige. Som voksen individ har man rettigheter som skal beskyttes. Når vi blir eldre/gamle kan vi imidlertid igjen få behov for hjelp til å ivareta våre interesser, enten økonomiske eller på annen måte.

Statsforvalteren formulerer det slik: Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Som eldre er vi kanskje mer og mer opptatt av at demens, alderdom eller annen sykdom skal gjøre oss ute av stand til å ta vare på oss selv – en gang i fremtiden. Herav navnet, fremtidsfullmakt, en fullmakt du lager når du enda er klar i hodet og ved dine fulle fem, som det heter.

En vanlig bekymring blant eldre er at man blir plassert på et sted man ikke lenger vil trives, eller får oppnevnt en verge som ikke kjenner deg godt nok. Du har rett til å ta inn i fullmakten at du f.eks. ønsker å bli boende i ditt eget hus og at du ønsker å bruke egne midler til å avhjelpe praktiske behov. For å bekrefte at fullmakten inneholder dine ønsker, gitt av deg mens du enda var oppegående, krever 2 vitner.

Her stilles det krav:

Det anbefales at man unngår vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er hvis fremtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft.

 

Barna dine eller søsken av fullmektigen er ofte et uheldig valg når du skal finne vitner. Selvsagt skal du også selv undertegne fullmakten mens begge vitnene ser på.

Det er i selve fullmakten visse formkrav som må oppfylles. Det anbefales derfor på det sterkeste at man søker hjelp til dette, helst juridisk bistand. Hvis kravet til utforming ikke oppfylles, kan Statsforvalteren underkjenne «fullmakten» når den skal aktiveres. Har du behov for verge og trenger f.eks. lån til vedlikehold eller reparasjon av huset, vil antakelig banken kreve en aktivert fullmakt for å innvilge lånet. Dette bare som eksempel. Statsforvalteren vil da igjen kanskje kreve en uttalelse fra din fastlege før vergen godkjennes.

Hvorfor alt dette, når det ligger ferdige fullmakter på nettet? Rino advarte mot bruk av disse uten en kritisk gjennomgang. Det er dine behov som skal dekkes og de er vanligvis forskjellig fra andres behov. Du må selv tilpasse fullmakten til dine behov og være kritisk til valg av fullmektig.

Det skal være strenge krav til å oppnevne verge for en person. Husk, noen kan ha fordeler av at du får en verge. Vitnenes relasjon til deg bør derfor fremgå. Det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtids­fullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn osv. Vitner blir ikke alltid kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet. 

Rino ønsker avslutningsvis å vise til en rapport til Sivilforvaltningen (6. august 2019) om «Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter», hvor en stor andel av fremtidsfullmakter er ugyldige, og at årsakene til det blant annet er mye «hjemme-snekring» og dårlige maler fra nettet. Referenten vil også gjenta at det her er nødvendig å benytte seg av juridisk bistand. Det skal stilles strenge krav til en fullmakt der en overdrar vergen til en annen person selv om man har stor tillit til denne.

Etter foredraget ble det som vanlig tid til en kopp kaffe og noe å bite i. Forsamlingen ga uttrykk for at de var fornøyd med gjennomgangen. Neste temamøte er i januar, der vil Horten kommune ved leder for Helse og velferd, Stein Evensen, innlede til meningsutveksling.

Bjørn Jakobsen, referent

 


Hele Nyheten